بسته اي - سه گرمی تلخ %55

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

بسته 8 1000 گرم 55% تلخ

 

711202322