3 گرمی سیاه

بسته اي - 3 گرمی سیاه

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

بسته 8 1000 گرم
تلخ

711202323