بسته اي - سه گرمی تلخ یک کیلویی

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

بسته 8 1000 گرم
تلخ

711202317