بسته اي - پیکسل تلخ %72

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

8 بسته 1000 گرم تلخ %72

 

711202311

 

4 بسته  2000 گرم

 

711202312