بسته اي - پیکسل تلخ %96

 تعداد در کارتن

وزن خالص هر بسته

 طعم

کد محصول

8 بسته 1000 گرم تلخ %96

 

7112202314

4 بسته  2000 گرم

 

7112202315